Home > Könyvtár

Könyvtár

A Digitális Könyvtár a különböző történelmi források sokféleségét tartalmazza: részben Kassán nyomtatott, vagy kiadott, a városra vonatkozó újságokat, folyóiratokat, naptárakat, könyveket, képes levelezőlapokat stb. Kisebb különleges kiadványok, összegyűjtve, a „Különgyűjtemények“ rovat alatt találhatók. A mennyiség tekintetében a jelentős részt a mindenekelőtt német- és magyar nyelven megjelentetett időszaki kiadványok és a könyvek képviselik. Első pillanatra ez a tény annak fényében meglepőnek tünhet, hogy Kassa már a kezdetektől fogva szlovákok által (is) lakott település volt. Nyelvileg azonban a város könyvnyomtatása ezt csak egy későbbi időszakban tükrözi vissza.

Egészen a 19. századig eleinte a latin, későbbiekben a német és a magyar nyelv vált uralkodóvá, csupán a szlovák nyelv törvénybe foglalását követően jelentek meg kiadványok szlovákul. „Irányváltásról“ az I.

Világháborút követően beszélhetünk, amikor Felsőmagyarország, mint szlovák országrész, Cseh- és Morvaországgal az első Csehszlovák Köztársaság égisze alatt egyesült..